Universell utforming

Universelt utformede produkter, tjenester og omgivelser kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. I evalueringen av hverdags- og smarthusteknologier benyttet vi (for relevante deler)  de sju prinsippene for uu med retningslinjene som kulepunkter for hvert prinsipp:

1. Like muligheter for bruk: Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

 • Gi alle brukergrupper samme muligheter til bruk. Alltid like løsninger når det er mulig.
 • Unngå segregering og stigmatisering av brukere.
 • Likeverdige hvis like ikke er mulig.
 • Mulighet for privatliv, sikkerhet og trygghet for skal være tilgjengelig for alle.
 • Gjør utformingen tiltalende for alle brukere.

2. Fleksibel i bruk: Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.

 • Muliggjøre ulike valg av metoder for bruk.
 • Skal tjene både høyre- og venstrehåndsbruk.
 • Lette brukerens nøyaktighet og presisjon.
 • Muliggjøre ferdigheter som samsvarer med brukerens tempo

3. Enkel og intuitiv i bruk: Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

 • Eliminere unødvendig kompleksitet.
 • Være i overensstemmelse med brukernes forventninger og intuisjon.
 • Tjene et vidt spekter av lese-, skrive og språkferdigheter.
 • Arrangere informasjonen konsist i forhold til virkeligheten.
 • Muliggjøre effektive og raske tilbakemeldinger i løpet av og etter at oppgaven er utført.

4. Forståelig informasjon: Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.

 • Bruke forskjellige måter (bilde, verbal, taktil) for en bred presentasjon av essensiell informasjon.
 • Muliggjøre adekvate kontraster mellom essensiell informasjon og deres omgivelser.
 • Maksimere ”lesbarheten” av essensiell informasjon.
 • Muliggjør kompatibilitet med forskjellige typer teknikker og innretninger, til bruk for mennesker med sensoriske begrensninger.

5. Toleranse for feil: Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

 • Arrangere elementene på en slik måte at en minimaliserer farer og feil; mest brukte elementer, mest tilgjengelige; farlige elementer elimineres, isoleres eller skjermes.
 • Sørge for advarsler om farer og feil.
 • Sørge for anordninger for feilsikkerhet.
 • Ikke oppmuntre til utilsiktede handlinger på områder som krever årvåkenhet.

6. Lav fysisk anstrengelse: Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.

 • Tillate brukeren å opprettholde nøytral kroppsstilling.
 • Bruke rimelig betjeningsstyrke.
 • Minimalisere gjentakende handlinger.
 • Minimalisere vedvarende fysisk kraft

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk: Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

 • Muliggjøre en klar synslinje til viktige elementer for både stående og sittende brukere.
 • At det er bekvem rekkevidde til alle komponenter for stående og sittende brukere.
 • Muliggjør variasjon i hånd- og gripestørrelse.
 • Tilrettelegge nok rom for bruk av hjelpemidler og personlig assistanse.