Hverdagsteknologi

Hverdagsteknologi er teknologi som de aller fleste kan ta i bruk selv, på eget initiativ for å forenkle sitt eget dagligliv. Robot­støvsuger er et godt eksempel på hver­dags­tek­­nologi. Den er å finne i hvitvarebutikker, men den har også blitt levert av hjemme­tje­nesten i enkelte kom­­muner som supple­ment til tjenestene. Andre eksem­pler på hver­dagsteknologi er roboter for vindusvask eller sensorteknologi som måler bevegelse (f.eks. skritt), søvn eller puls. Mange løsninger innen smart­hus­tek­nologi er også mulig å installere selv. Apper på mo­biltelefon eller nettbrett kan også være hver­dags­teknologi på lik linje med et TV-spill for fysisk aktivitet.

Hverdagsteknologi som dette prosjektet handler om, har nylig blitt etablert som et nytt teknologi­om­råde for å muliggjøre at spesielt eldre personer kan bo selvstendig i sitt hjem lengst mulig. Mange ak­­tu­elle hverdagsteknologier er tuf­tet på bruken av IKT f.eks. elektronikk/automatikk som styrer ap­pa­ratene, elektroniske displays og bruker­dialoger osv.

I Hverdagsteknologi-prosjektet prøvde eldre personer i Vaksdal kommune ut mange ulike hverdagsteknologier, deriblant aktivitetsbånd, massasjebelte, robotvindusvasker og nettkamera. Medarbeidere i kommunen evaluerte teknologiene i bruk. Kollasjbildet øverst på siden viser de aller fleste teknologiene som var evaluert i prosjektet.

Se oversikt over alle løsningene som ble prøvd ut her.

Veilederen som ble produsert i dette prosjektet kan du laste ned her.

Etterbruk

Etterbruk av hverdagsteknologiene har vært et viktig tema i prosjektene. Teknologiene blir plassert i visningsrom i begge kommunene for å formidle kunnskap om løsningene og for å demonstrere muligheter med teknologiene. I Vaksdal kommune plasseres teknologiene i Brukerlaben på Daletunet. Her skal både velferds-, hverdags- og smarthusteknologier få plass. I Risør kommune er det opprettet et nytt visningsrom i DNBs gamle lokaler i bysentrum: Teknologibanken. Her vil løsninger fra smarthusprosjektet få plass sammen med andre velferds- og hverdagsteknologier. Dette visningsrommet drives med frivillige krefter.

Utstillinger og informasjon vil bli tilgjengeliggjort løpende til nytte og glede for både kommunene i regionen og deres medarbeidere innen helse om omsorg, og ikke minst for familier, pårørende og andre som har behov for kunnskap, idéer, inspirasjon og påfyll.

Veileder om universell utforming av hverdagsteknologier

Hverdagsteknologiene fra prosjektet plassert på Daletunet i Vaksdal, ferdig utstilt i visningsrommet for besøkende å studere.

Hverdagsteknologier på et langbord

Flere hverdagsteknologier på Daletunet. Ballongene markerte åpningen av visningsrommet.